jueves, 6 de octubre de 2011

¡¡ALERTA!!

La Torre. Simbol i image de nostre poble a lo llarc dels sigles es també simbol de la pretensió d'este blog. Servir de atalaya desde ahon vigilar a l'enemic, alertar a la població i ser l'ultim bastió defensiu desde ahon resistir.
L'enemic hui te un nom:

PANCATALANISME

Si algun dia el poble Valencià, del que Paterna forma una part important, pert la batalla en defensa de sa personalitat els chiquets preguntaran a sos pares...
"¿i vosatros que fereu?"
Mosatros els valencianistes de Paterna tenim clara nostra resposta...
"TOT LO QUE PUGUEREM FILLS, TOT LO QUE PUGUEREM"
En el desig de que eixa pregunta no tinga que ferse mai, estem a la vostra disposició, ya que creguem que es faena de TOTS. No ducteu en posarvos es contacte en mosatros.